بانوی شرقی

دستهایم را در باغچه می کارم،سبز خواهم شد،میدانم،میدانم،میدانم